ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555

 ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

17

18

35

2

อนุบาล 2

26

25

51

2

รวมก่อนประถมศึกษา

43

43

86

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

37

30

67

2

ประถมศึกษาปีที่ 2

56

47

103

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

48

47

95

3

ประถมศึกษาปีที่ 4

41

33

74

3

ประถมศึกษาปีที่ 5

41

32

73

3

ประถมศึกษาปีที่ 6

40

40

80

3

รวมประถมศึกษา

263

229

492

17

รวมทั้งสิ้น

306

272

578

21

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน รายงานSARปี2554

1)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น…….210…………………คน

2)   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น                595                 คน

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

อ.1

อ.2

2

2

23

28

22

22

45

50

22.5

25

รวม

4

51

44

95

23.75

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

3

3

3

3

3

2

54

56

39

40

40

27

46

47

39

35

41

36

100

103

78

75

81

63

33.33

34.33

26

25

27

31.5

รวม

17

256

244

500

30

รวม

รวมทั้งหมด

21

307

288

595

35

3)   จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   595   คน คิดเป็นร้อยละ   100

4)   จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   584   คน

คิดเป็นร้อยละ  98.65

5)   จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……….44……….คน  คิดเป็นร้อยละ….7.39……….

6)   จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ………….2……………คน                คิดเป็นร้อยละ….0.34……..

7)   จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ………………….4………………………คน            คิดเป็นร้อยละ….0.67………

8)   จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ …-…คน       คิดเป็นร้อยละ……….-……….

9)   จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) …………-………….คน คิดเป็นร้อยละ………-………..

10)  สถิติการขาดเรียน……………………………-……………………….คน          คิดเป็นร้อยละ………-………..

11)  จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น………………-……………………..คน             คิดเป็นร้อยละ………-………..

12)  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

อ.2  จำนวน…………49……….คน     คิดเป็นร้อยละ………8.24…………

ป.6  จำนวน……….63…………คน     คิดเป็นร้อยละ……..10.59………..

ม.3  จำนวน………..-…………..คน    คิดเป็นร้อยละ……..-………..

13)  อัตราส่วนครู : นักเรียน   =  ปฐมวัย    1/24     ,     ประถม   1/24

14)  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ……….คน คิดเป็นร้อยละ……..100……..

15)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ………595…….คน                คิดเป็นร้อยละ……..100……..

16)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ……….595………..คน                     คิดเป็นร้อยละ……..100……..

17)  จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา..595…คน คิดเป็นร้อยละ……..100……..

18)  จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างสม่ำเสมอ  ….219…..คน คิดเป็นร้อยละ….36.81…….

19)  จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา…..500…….คน คิดเป็นร้อยละ…..84.03……

20)  จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม                 ตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา…….500……คน คิดเป็นร้อยละ……84.03……

Advertisements

3 responses to “ข้อมูลนักเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s