เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น
นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้น

2. ระดับความสำเร็จของการนำจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ได้สำเร็จตามจุดเน้น

4. ระดับความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น

บทบาทของสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น

2. ศึกษาบริบทใน/นอกโรงเรียนเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ (สถานที่/บุคคล)

3. ปรับ/ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

4. ให้ความสำคัญการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดเน้น

ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียนของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 


  • ระยะที่ 1 เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553)

o มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้

o มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้

o มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ

o มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น

o มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอห้องเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน

o มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น

  • ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)

o ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้นทำโครงงาน โครงการจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

o ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า

o จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

o ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้

o ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ

o มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554)

o มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน

o มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

o มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน

o มีการสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  • ระยะที่ 4 นำสู่วิถีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555)

o มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

o มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น

o มีเครื่องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ

o มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน

  • ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ (ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555)

o ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น

o มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่

o ครูเป็นครูมืออาชีพ

o โรงเรียนมีการจัดการความรู้

o มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง

o สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ

 

 

 

 

 

******************************************

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s